گیاهپزشکی سبزین گستر

 عبدالله کشاورز


abed.64man@gmail.com

» آذر ۱۳۹۰
» خرداد ۱۳۸۹
» اردیبهشت ۱۳۸۹
» آبان ۱۳۸۸
» شهریور ۱۳۸۸
» صحفه نخست
» رده بندی قارچ ها :
» بیماریهای مشهور مرودشت
» بیماریهای میوه
» افات درختان میوه
» بیماری زراعی
» بیماریهای ویروسی
» بیماریهای مرکبات
» باکتریوفاژ و ویروس
» بیماریهای جالیز
» طبقه بندی اسکومیست ها

» جایگاه تغذیه نماتدهای گیاهی در روی ریشه
» تصویری از ماده بالغ تعدادي از نماتدهاي پارازیت گیاهی که دو شکلی نسبت به نرها دارند.
» نام نماتدهای پارازیت گیاهی با نام خانواده انها
» نام عمومی و تخصصی نماتدهای گیاهی
» بیماریهای مهم شهرستان مرودشت(فارس)تخت جمشید
» بیماریهای مهم شهرستان مرودشت (فارس)تخت جمشید
» رده بندی قارچ ها :
» كرم گرده خوار خرما
» جدول بندی افات جالیز
» بیماری ویروسی پیچیدگی و تورم رگبرگ چغندر Curly top virus=CTV

رده بندی قارچ ها : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹

رده بندی قارچ ها :

Chytridiomycota: 

زگیل سیاه سیب زمیني  (Chytridiales………………………….....(.Synchytrium   endobioticum) 

ناقل بیماری ویروسی  در كلميان         (Spizelomycetles……………....................….(Olpidium   brassica

گال زگیل طوقه یونجه           (  Urophlyctis   alfalfa )………………….……………………..…...

(-Blastocladiales)………………….……(Allomyces   macrcrogynus)

 لکه قهوه ای ذرت             ( Physoderma    maydis)…...……….………………..……..........…

………………………………..............…...( Physoderma  alfalfa)              بعضي منابع"گال زگيلي يونجه

.........................................................................................................................................................................................

                                     Zygomyota: 

عامل پوسیدگی نرم درتوت فرنگي                (-Mucorales(……………….(Rhizopus   stolonifer)

…………………………….…( Rhizopus  arrhizus )پوسيدگي آبكي در ريشه چغندر                     

……………………………….(Mucor   muccdo  )                    کپک زدگی برگ توتون

………………………………(Choanophora   cucurbitarum ) پوسیدگی نرم کدو 

…………………………….   ( Absida   corymbifera )              پارازیت انسان

مایکو ریزدرختان ويونجه  ................  .............................................................- Glomales

Entomophthorales)……......(Entomophthora   muscae )

Entomophthor   aaphid.................................................... 

      ..................................................................................................................................................................................

Ascomycota:

Archiascomycetes: 

1-Taphrinales……………...…..…(Taphrina   deformans)لب شتری هلو  ))پیچیدگی برگ هلو

  …….…………………...............….(Taphrina   pruni)انبونک الو )        )خیارک الو

……………………………….......…(Taphrina   cerasi )جاروی جادوگر در گیلاس       

Saccharomycetes: 

1-Saccharomycetales……..............(Candida   albicans)                پستانداران پارازیت و انگل پرندگان و

………. ………  …………….…….(Saccharomyces   cerevisiaeمخمر نان 

………………………………....…(Nematospora    coryli)ماسوی پسته وپوسیدگی نرم  غوزه پنبه            

…………………………....………(Hanseniaspora    vineae )عامل ترشیدگی میوه انجیر     

Plectomycetes: 

1-Eurotiales……………(Eurotlium Sp)  تلومورف (Aspergillus   flavus )  قارچ زهر وپارازیت

………………………......(Talaromyces flavus) تلومورف (Penicillium vermiclatum)پوسیدگی سبزآبی

Pyrenomycetes:

1-Hypocreales…………...…(Hypocrea Sp  )     تلومورف (Verticillium sp)ورتیسیلیوم پنبه           

……………………............…(Netria  cinnabarina) تلومورف (Tuberculina  vulgaris ) شانکر درختان میوه

………………………..….…(Gibberella  sp)  تلومورف (Fusarium Sp)پوسیدگی طوقه برنج و ساقه ذرت

………………………….……(Claviceps   purpurea )         عامل ارگوت (ناخنک)غلات

2-Phyllachorales……….…(Glomerella  cingulata) تلومورف(Colletotrichum    Sp)آنتراکنوز.

……………………………........…(Glomerella  tucumanensis )پوسیدگی قرمز نیشکر   

………………………………...….(Phyllachora  graminis)لکه قیری غلات             

…………………………….…..…(Polystigma   amigdalium )         لکه اجری بادام

……………………………......….(Polystigma   rubrum  )لکه قرمز برگ الو  و گوجه             

3-Xylariales…………........……(Xylaria  polymorpha)                پوسيدگي چوب پنبه اي ريشه يونجه

……………………..…….……(Rosellinia  necatrix) تلومورف (Dematophora   necatrix)پوسیدگی ریشه

4-Diaporthales……….......…(Diaporthe  citri) تلومورف(Phomopsis sp)ملانوز و ترگیدگی پوست لیمو  

……………………….…....…(Leucostoma   cincta)تلومورف   (Cytospora   cincta)  دار خور سیب

………………………..…..……(Gnomonia  leptostyla )تلومورف   (Marssioin  juglandis)آنتراکنوز گردو

…………………………………(Gaeumannomyces   graminis )   پاخوره گندم

5-Meliolales…….…..….....…(Meliola   floridensis)کپک سیاه                  

6-Sordariales…………....…(Sordaria   fimicola)کپک صورتی نان                  

Discomycetes:

( Inoperculate)آسک های بدون دریچه :

1-Rhytismatales…………........…(Rhytisma   acerinum)          لکه قیری افرا

2-Helotiales………….........……(Sclerotina   sclerotiorum)پوسید گی طوقه (پوسیدگی اسکلروتینیایی )

………………………………...…(Monilinia   fructicola) تلومورف (Monilia  sp)مومیایی شدن میوه ها

………………………………..…(Pseudopeziza   medicaginis) لکه قهوه ای یونجه و شبدر

……………………………….….(Diplocaron   rosae) تلومورف  (Marssonina   rosae) لکه سیاه گلسرخ

 (Operculate) : اسک های دریچه دار

1-Pezizales………………(Peziza   varia )ساپروفیت چوب های در حال فساد

……………………………(Morchella   esculenta)      قارچ خوراكي

……………………………(Tuber   rufum) and (T. aestivum)دنبلان و خوراکی 

Loculoascomycetes:

1-Dothideales………..…..(Mycosphaerella  sp) تلومورف (Cercospora  sp )لکه برگی چغندر

………………..…..........…(Mycospharella   fragariae)تلومورف  (Ramularia  tulasnei)لکه سفید توت فرنگی

………………...........……( Mycospharella rabiei)تلومورف (Ascochyta rabiei)برق زدگي نخود سفيد    

……………...........………( Mycospharella  uspenskajae)تلومورف(Septoria glycines)لكه قهوه اي سويا

2-Pleosporales…………...(Pleospora Sp) تلومورف (Alternaria Sp) and(Phoma sp)لکه برگی گوجه

……………………………( Pleospora  bjoerlingi)تلومورف(Phoma betae)لكه برگي فوما درچغندر

…………………………..…(Venturia   inaequalis)تلومورف  (Spilocaea   pomi  )لکه سیاه سیب

……………………….……(Venturia   pirina )تلومورف  ( Fusicladium  pyrorum )لکه سیاه گلابی

……………………………(Rhyllachora  graminis )لکه قیری ارزن      

………………..................……(Pyrenophora  tritici-repentis )تلومورف(Helminthosporium sp)لکه خرمایی گندم

3- Capnodiales……….........….(Capnodium   citri )کپک دوده ای مرکبات (فوماژین)                

1-Erysiphales….……......…......(Erysiphe  polygoni)سفیدک پودری چغندر  و پلی فاژ                

……………………….…….…..(Erysiphe   cichoracearum )    سفیدک پودری سیب زمینی و توتون

……………………….…….…..(Erysiphe   artemizia  )سفیدک پودری ترخون             

……………………..……...…...(Uncinula  necator)سفیدک پودری مو                  

………………….……….......…(Leveillula  taurica)سفیدک پودری گوجه فرنگی                  

…………………….…..…..…..(Blumeria  graminis)سفیدک پودری گندم                 

………………………….....…..(Phyllactinia  mali )سفیدک پودری به                  

   ……………………............…(Phyllactinia  pistaciae )سفیک پودری پسته           

………………………..…..…..(Sphaerotheca   fuliginea )سفیدک پودری  جالیز        

…………...……………………(Sphaerotheca   pannusa )سفیدک پودری هلو         

…………………….………….(Podosphaera    leucotrcha)سفیدک پودری سیب       

…………………….…..…..…(Microsphaera    sp)سفیدک پودری شمشاد                   

……………………………………………………....................................................…………………………………

Basidiomycota:

Hymenomycetes:

1-Agaricales......…………(Boletus  sp)تعدادی از انها سمی می باشند (گوشت ان ابی می شود)  

............................................(Amanita  phalloides) پیاله  مرگ   انسان       

……………………………(Amanita  muscaria)قارچ  مگس         

……………………………(Agaricus  brunnescens)قارچ  دکمه ای  

……………………………(Armillaria   mellea)پوسیدگی ریشه درختان(پوسيدگي آرملاريايي)         

……………………………(Coprinus   comatus)قارچ  خوراکی   و کلاهک مرکبی نام ان است       

……………………………(Coprinus  psychromorbidus) مايكوريز در گياه يونجه

2-Lycoperdales…………(Geastrus   sp)ستاره زمینی                    

……………………………(Calvatia   gigiantea)توپ پفکی غول اسا        

3-Phallales………………(mutinus   caninus  )قارچ شاخ بد بو         

4-Nidulariales………..…(Cyathus    striatus)قارچ های لانه پرنده ای           

5-Aphyllophorales……..(Polyporus   sulphureus)قارچ تاقچه ای (پوسیدگی در پهن برگ ها)   

……………………………(Fomus   fomentarius)تاقچه ای (پوسیدگی سفید)       

Urediniomycetes:

1-Uredinales……………(Coleosproium  solidaginis )زنگ کاج

……………………………(Melampsora   lini )زنگ کتان             

……………………………(Cronartium  ribicola )زنگ کاج پنج سوزنی        

……………………………(Uromyces  appendiculatus )and(U.faba)زنگ لوبیا و حبوبات  

……………………………(Uromyces   terebinthi)(Pileolaria   terebinthi)زنگ پسته 

……………………………( Uromyces   betae )زنگ چغندر           

……………………………( Uromyces  stviatus )زنگ يونجه             

 ……………………………(Puccinia   graminis)زنگ سیاه  گندم           

……………………………(Puccinia    striformis)زنگ زرد گندم (سرخه)        

……………………………(Puccinia    recondite)        زنگ قهوه ای گندم ( زنگ برگی )

…………………………….(Puccinia   coronata )    زنگ تاجی یولاف   

…………………………….(Puccinia    carthami )زنگ گلرنگ       

…………………………….(Puccinia    helianthi )زنگ آفتابگردان       

…………………………….(Puccinia  melanocephala  )زنگ معمولی نیشکر

……………………………(Puccinia   allii) زنگ پیاز                 

……………………………( Puccinia  cacabata )زنگ پنبه            

……………………………(Gymnosporangium    juniperi-virginianae )زنگ ارسسیب  

……………………………(Tranzschelia    discoler  )زنگ بادام         

……………………………(Phragmidium   mucronatum )زنگ گل سرخ 

2-Septobasidiales……………………………………مخمر های بازیدی هستند  

3-Sporidiales…………………………………………پارازیت حشرات و شپشک ها می باشد 

Ustilaginomycetes:

1-Ustilaginales…………(Ustilago   striformis )سیاهک نواری            

……………………………(Ustilago   nuda )سیاهک اشکار جو                  

……………………………(Ustilago   tritici )سیاهک اشکار گندم                 

……………………………(Ustilago   hordei)سیاهک سخت جو.               

……………………………(Ustilago   scitaminea )سیاهک برگی نیشکر       

……………………………(Ustilago   maydis )سیاهک معمولی ذرت              

…………………......…….( Ustilago reiliana )Syn:( Sphacelotheca reiliana)سياهك خوشه ذرت

……………………………(Ustilaginoidae  virens )سياهك دروغي برنج      

……………………………(Sporosorium   ehrenbergii)سیاهک شاخی سورگوم

……………………………(Sporosorium   sorghi)سیاهک پنهان سورگوم          

……………………………(Urocystis   tritici)سیاهک برگی گندم                

……………………………(Urocystis  cepulae ) سیاهک پیاز           

……………………………(Tilletia   craies)and (T.tritici)سیاهک پنهان گندم

……………………………(Tilletia   controversa )سیاهک پا کوتاه گندم         

……………………………(Tilletia  barclayana )سیاهک برنج            

……………………………(Neovossia   indica )سیاهک هندی یا سیاهک ناقص گندم             

2-Graphiolales…………(Graphiola   phoenicis )زگیل سیاه درخت خرما          

3-Exobasidiales…………………………………………حالت گال ایجاد می کند  

………………………………………………....................................…………………………………………………

Deuteromycota:

Blastomycetidae:

1-Sporobolomycetales…..............…(Sporobolomyces   roseus )

2-Cryptococcales……….............…(Candida   albians )تولید بیماری مونیلیوز در انسان                 

Coelomycetidae;

1-Sphaeropsidales…........………(Phoma  betae )پوسیدگی ریشه چغندر                       

………………………….........……(Phoma  terrestris ) ريشه صورتی(سرخي) پياز                       

……………………………..….…(Macrophomina  phaseolina )  پوسیدگی زغالی) ) پوسیگی سیاه

……………………………...…….(Phyllosticta   sp) لکه برگی برگ افرا                   

………………………….......……( Phyllosticta   maydis  )   سوختگي زرد رنگ  برگ ذرت        

…………………………...........…(Phomopsis  sp)ملانوز مرکبات                       

…………………………....……..(Phomopsis  cinerascens )       شانکر فوموپسیسی انجیر

…………………………....……(Ascochyta  rabiei)برق زدگی نخود فرنگی                  

…………………………...……( Ascochyta   tritici)لكه برگي اسكوكيتايي گندم             

…………………………...……(Diplodia   natalensis )          پوسیدگی ریشه در مرکبات

…………………………..……( Diplodia  gossypina )پوسيدگي غوزه پنبه         

…………………………..……(Dilophospora    alopecuri  )پیچیدگی برگ و خوشه گندم

……………………………..…(Cytospora  cinicta) دار خور سیب (فتيله نارنجي سيب)              

…………………………..……(Septoria  passerinii)سوختگی سپتوریایی برگ جو و دیگر گرامینه     

…………………………......…( Septoria   glycines)لكه قهوه اي سويا           

……………..……..…...........(Stagonospora  nodurum)آنامورف(Phaeosphaeria  nodurum)سوختگی گلوم گندم

………………………………(Ampelomyces  quisqualis)    کنترل بیولوژیک علیه سفیدک های پودری

2-Melanconiales…………..(Colletotrichum  lindemuthianum) عامل بیماری انتراکنوز در لوبيا  

………………………………( Colletotrichum graminicola)         عامل آنتراكنوز غلات 

………………………………( Colletotrichum  gleosporioides)     آنتراكنوز ليمو آب(ليموعماني)

………………………………( Colletotrichum circinans)آنتراكنوز پياز                

………………...….......…..….(Entomosporium  maculatum)انامورف  (Fabrea   maculatum)لکه فابریایی به

………………………………(Marssonina    sp)لکه سیاه گل سرخ          

………………………………(Cylindrosporium   sp)لکه قهوه ای توت و گیلاس و سیب 

………………………………(Stigmina  carpophila )بعضی منابع"غربالی شدن درختان هسته دار

Hyphomycetidae:

1-Moniliales.……................(Trichoderma sp)به عنوان یک انتاگونیست استفاده می شود(کنترل بیولوژیک)

……………………..…..…....(Metarrhizium   sp)کنترل بیولوژیک علیه سوسکهای خاکزاد 

………………………..…….(Beauveria  bassiana )كنترل بيولوژيك عليه حشرات

……………………….…(Paecilomyces    fumosoroseus  )کنترل علیه نماتد کیستی چغندر

………………………….…(Oidium    sp )آنامورف سفیدک های پودری               

………………………….…(Ovulariopsis  Sp)آنامورف سفیدک های پودری         

………………………….…(Monilia   fructicola) مومیایی شدن میوه های هسته دار    

……………………….……(Penicilium   sp)پوسیدگی پس از برداشت (کپک سبز)           

……………………….……(Aspergillus   flavus)قارچ زهر وپوسیدگی پس از برداشت                 

…………………………….(Mauginiella   scattae )            پوسیدگی گل اذین نخل خرما  

……………………………( Phymatotrichum  omnivorum )پوسيدگي ريشه پنبه

………………………….…(Geotrichom   sp) پوسیدگی ترش در گوجه فرنگی و مرکبات                      

……………………….……(Pyricularia   oryzea)بلاست برنج                

……………………….……(Alternaria   solani )لکه موجی در گوجه فرنگی و سیب زمینی                 

……………………….……(Althernaria   zinniae )and(A.helianthi )لکه موجی آفتابگردان

……………………….……(Asperisporium   vitiphyllum )  لکه زیتونی برگ مو 

………………………….…(Drechslera   teres)  سوختگی توری جو                    

……………………….……(Drechslera  giganteum  )       عامل لکه چشمی منطقه بندی شده درغلات 

…………………………….(Helminthosporium  avenae)سوختگی برگ یولاف و دیگر گرامینه ها    

……………………….……(Helminthosporium  sativum)  سوختگی لکه در غلات

……………………………( Helminthosporium  oryzae) لكه قهوه اي برنج    

…………………….………(Bipolaris   sativum)عامل سوختگی لکه ای در غلات                  

………....…….……..…..…(Tubercularia   vulgaris)عامل شانکر در درختان            

…………………......………( Cercospora  beticola )لكه برگي سركوسپورايي چغندر            

……………………………( Cercospora  bolleana)Syn:(Passalora bolleana)سركوسپوراي انجير

………………………....…(Cephalosporium   sacchari  )  عامل پژمردگی نیشکر

……………………....…….(Cladosporium sp)كپك سياه خوشه گندم                   

……………………………(Fusarium   oxysporum)پوسیدگی خشک و زردی در گیاهان  

..................................…….(Fusarium  solani )پوسیدگی و پژمردگی و زردی در گیاهان                   

……………………………(Fusarium  nival )کپک برفی و خوشه سفیدی در غلات (باد زده خوشه)           

……………………………(Fusarium  subglutinans )    بیماری پوکابونگ نیشکر 

……………………………(Verticillum allbo-atrum)and(V.dahliae)پژمردگی ورتیسیلیومی

……………………………( Verticilium lecanii )Syn:(Lecanicilium lecanii) كنترل بيولوژيك

……………………………(Thielaviopsis   basicola)  پوسیدگی سیاه پنبه        

……………………………(Rhynchosporium  scalis )        یا لکه چشمی کچلی (اسکالد)جو

……………………………(Ramularia  carthami )لکه قهوه ای گلرنگ            

……………………………( Ramularia  beticola )لكه برگي رامولاريايي چغندر            

……………………………(Botrytis  cinerea )پوسیدگی و لهیدگی توت فرنگی و لکه شکلاتی باقلا            

……………………………(Botrytis  allii )پوسیدگی خاکستری پیاز                        

……………………………(Nigerospora   oryzae )پوسیدگی خاکستری پنبه(پنبه دانه)           

……………………………(Fusicladium   pyrorum)لکه سیاه گلابی          

……………………………( Spilocaea     pumi)لکه سیاه سیب                 

……………………………(Spilocaea    oleaginea) لکه طاووسی زیتون         

……………………………(Cylindrocladium crotalariar ) پوسيدگي ريشه و طوقه يونجه

……………………………(Wilsonomyces   carpophilus )لکه غربالی درختان هسته دار

2-Agonomycetales:

.……….................…(Rhizoctonia  solani)آنامورف( Thanatephorus  cucumeris  )باعث شانکر و مرگ گیاهچه

…………………….(Sclerotium   rolfsii) انامورف  (Athelia  rolfsii) پوسیدگی اسکلروتی   

……………………( Sclerotium   oryzae) پوسيدگي اسكلروتي ساقه برنج  

  …………………………………………………………….......……………...............................…………………….

Oomycota:

1-Lagenidiales………….……(Lagenidium   callinectes)پارازیت تخم و لارو حشرات        

2-Saprolegniales………….…(Saprolegina   sp)

…………………………………(Aphanomyces    cochlioides)پوسیدگی ریشه چغندر   

…………………………………(Thrausthotheca  sp )

3-Pronosporales……..………(Pythium   aphanidermatum)بیماری مرگ گیاهچه    

…………………………………(Phytophthora    infestans  )بادزدگی سیب زمینی    

…………………………………(Phytophthora    cryptogea )پوسیدگی ریشه(گموز) و بوته میری    

…………………………………(Phytophthora   citrophora )گموز مرکبات    

…………………………………(Phytophthora  parasitica  )پوسیدگی چشم کبوتری گوجه فرنگی   

…………………………………(Phytophthora   capsici )ساق سیاه بادمجان و بوته میری فلفل        

…………………………………(Phytophthora  nicotinae )ساق سیاه توتون و تنباکو       

…………………………………(Phytophthora   derechsleri  ) پوسیدگی میوه خیار(داغزدگی )

…………………………………(Plasmopara  viticola  )سفیدک کرکی مو           

…………………………………(Plasmopora  helianthi )سفیدک کرکی آفتابگردان         

…………………………………(Basidiophora  sp)                       بیماری در خانواده گرامینه

…………………………………(Bremia   lactuca  )سفیدک کرکی کاهو                 

…………………………………(Peronospora   tabacina)سفیدک کرکی یا کپک ابی توتون        

…………………………………(Peronospora    manchurica )سفیدک کرکی سویا

…………………………………(Peronospora    tifoliorum)سفیدک کرکی یونجه     

…………………………………(Peronospora  destructor  )سفیدک کرکی پیاز    

…………………………………(Peronospora  parasitica )سفیدک کرکی کلم و شب بو     

…………………………………(Peronospora  effuse )سفیدک کرکی اسفناج             

…………………………………( Peronospora  farinose )سفيدك كركي چغندر      

…………………………………( Peronospora  viciae )سفيدك كركي لوبيا          

…………………………………(Sclerospora   macrospore )سفیدک کرکی یا خوشه دیوانگی گندم   

…………………………………(Pronosclerospora   sorghii)  سفیدک کرکی سورگوم

…………………………………(Pseudoperonospora   cubensis  )سفیدک کرکی خیار

…………………………………(Albugo   candida  )       زنگ سفید خاجیان روی گیاهان خانواده (شب بو)

…………………………………(Albugo   protoluca  )زنگ سفید خاجیان روی خرفه              

........................................................................................................................................................................................

Hyphochytridiomycota:

1-Hyphochytridiales………(Rhizidiomycea   apophysatus)حمله به قارچ خانواده ساپرولگیناسه

.......................................................................................................................................................................................

Plasmodiophoromycota:

………………………….……(Plasmodiophra   brassica)عامل  ریشه گرزي  در كلم

………………………………( Spongospora   subterranea )عامل جرب پودری سیب زمینی

………………………………(Polymyxa   graminis )ناقل ویروس موزائیک خاکزاد گندم

………………………………( Polymyxa   betae)عامل ريزومونيا(ريشه گنايي)در چغندرو ناقل ويروس

………………………………………………………………………………………...…..........................................

Myxomycota:

1-Trichiales…………………………(Trichia   sp)

……………………………………….(Hemitrichia   sp)

…………………………..……………(Arcyia   sp )

2-Physarales………………………(Physarum   sp)

………………………………………( Fuligo   septica)

3-Stemonitales………………….(Stemonitis   axifera  )

…………………………………………………………………………………………………………........................

پسوندهای :

Mycota  :  نام شاخه          

Mycetidae :  نام زیر شاخه  

:Mycetes  نام کلاس             

:ales نام راسته                                                                                   

 

 


» گیاهپزشکی
فال حافظ! نیت کن!
انجمن گفتگو لیمونات
عکس بازیگران و مدل
نرم افزار
سایت تخصصی موبایل
» قالب وبلاگ
RSS 2.0


www.irLearn.com

Designed By ParsTheme